04.10.2022


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Шумен, както и форматите, в които е достъпна 15.04 KB
Заявление за отписване на земеделски стопанин от регистъра на земеделските стопани по Наредба №3 от 1999 г., поради прекратяване на дейността 25.00 KB
Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата и на основание чл.11, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 1999 г. 28.50 KB
Заявление за издаване на удостоверение за регистриран земеделски стопанин, съгласно Наредба №3 от 1999 г. за предходни години 22.50 KB
Заявление за издаване на дубликат на регистрационна карта на регистриран земеделски стопанин, съгласно Наредба №3 от 1999 г. 21.50 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Шумен 292.50 KB
Заявление за комплексно административно обслужване за ЮЛ 27.50 KB
Заявление за комплексно административно обслужване за ФЛ 27.50 KB
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Шумен 206.12 KB
Заявление за регистъране на производители на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 33.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане