новини
 • 11.03.2022 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


З А П О В Е Д № РД-12-01-290-2/01.09.2020 г за откриване първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 106, ал. 13 от ППЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху земеделска земя, представляваща имоти по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 71.24 KB
Покана за избор на независим оценител 110.13 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АВГУСТ на 2020г. - обявено на 31.08.2020 год. 67.00 KB
Допълнителен списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020-2021 година, на територията на Област Шумен 14.34 KB
З А П О В Е Д № РД-12-01-524-1 ШУМЕН, 24.08.2020 год. 61.19 KB
З А Я В Л Е Н И Е – О Ф Е Р Т А (юридически лица) ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /съгласно чл. 47з, ал. 1, т. 1 и чл. 102 и чл. 103 от ППЗСПЗЗ/ 24.36 KB
З А Я В Л Е Н И Е – О Ф Е Р Т А (физически лица) ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /съгласно чл. 47з, ал. 1, т. 1 и чл. 102 и 103 от ППЗСПЗЗ/ 22.42 KB
Д О Г О В О Р за отдаване под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд 30.57 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и - юридически лица 16.96 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и - физически лица 16.65 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020/2021 година, на територията на област Шумен 51.24 KB
Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година 13.00 KB
Приложение 2 - ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ (Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година) 20.80 KB
Приложение 1 - ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ (Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година) 21.56 KB
Класиране Старши експерт ОСЗ Шумен 65.95 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане