новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки ПО-02-47/ 24.06.2021 94.48 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец юни, по чл.58 о, ал.1 и ал. 3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – публикувано на 22.06.2021 г. 67.50 KB
Изменение на заповед за търг първа тръжна сесия 2021-2022 178.60 KB
Декларация по по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и – физически лица 2021-2022 13.60 KB
Декларация по по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и – юридически лица 2021-2022 14.68 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи за едногодишни полски култури § 12А-4 44.50 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи за едногодишни полски култури 384.00 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи с трайни насаждения 47.50 KB
Договор за аренда - създаване и отглеждане на трайни насаждения 2021-2022 33.19 KB
Договор за аренда на съществуващи трайни насаждения 2021-2022 31.89 KB
Договор за аренда на едногодишни полски култури 2021-2022 31.95 KB
Договор за аренда на едногодишни полски култури чл.47о, ал.2 2021-2022 33.55 KB
Договор за наем – една стопанска година на едногодишни полски култури 2021-2022 30.61 KB
Договор за наем на едногодишни полски култури 2021-2022 30.16 KB
Договор за наем на съществуващи трайни насаждения 2021-2022 33.20 KB
 1. «
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане