новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Договор за аренда-създаване на трайни насаждения 33.31 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и за юридически лица 16.98 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и 16.67 KB
Допълнителен списък на свободни площи със съществуващи трайни насаждения за предоставяне на търг 11.77 KB
Допълнителен списък на свободни имоти от ДПФ за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури 16.41 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността мл.експерт-ОСЗ Венец 85.00 KB
Информация_мл.експерт-ОСЗ Венец 64.93 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 101.33 KB
Приложение-отчет за извършените ведомствени разходи относно COVID-19 към 31.12.2020 г. 65.50 KB
Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 31.12.2020 г. 78.00 KB
На вниманието на всички пчелари и земеделски стопани 13.01 KB
Ръководство за потребителите-пчелари и земеделски стопани 2.58 MB
Конкурс за длъжността младши експерт в Общинска служба по земеделие – Венец 90.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и чл.58, ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ДЕКЕМВРИ 2020 г. и ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2020 г. - обявено на 23.12.2020 год. 67.00 KB
Приложение-отчет за извършените ведомствени разходи относно COVID-19 към 30.11.2020 г. 65.50 KB
 1. «
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27
 11. 28
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане