новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Договор за едногодишно ползване под наем на пасища, мери и ливади от ДПФ 30.73 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и за ЮЛ 16.98 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и за ФЛ 16.67 KB
Свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020/2021 50.09 KB
Заповед за търг втора тръжна сесия 2020-2021 95.00 KB
Заявление юридически лица за участие в търг 2020-2021 24.39 KB
Заявление физически лица за участие в търг 2020-2021 22.30 KB
Свободни площи за трайни насаждения 46.50 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури 211.50 KB
Имоти от ДПФ предложени на търг за отглеждане на едногодишни полски култури 41.00 KB
Договор за наем на земи от ДПФ-отглеждане на съществуващи трайни насаждения 33.45 KB
Договор за наем на земи от ДПФ-едногодишни полски култури 30.55 KB
Договор за едногодишно ползване под наем на земи от ДПФ-за отглеждане на едногодишни полски култури 30.87 KB
Договор за аренда-едногодишни полски култури 31.93 KB
Договор за аренда-съществуващи трайни насаждения 31.95 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане