новини
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 14.02.2023 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и - физически лица 16.65 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020/2021 година, на територията на област Шумен 51.24 KB
Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година 13.00 KB
Приложение 2 - ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ (Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година) 20.80 KB
Приложение 1 - ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ (Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година) 21.56 KB
Класиране Старши експерт ОСЗ Шумен 65.95 KB
Класиране Старши експерт ОСЗ Никола Козлево 65.92 KB
Класиране Главен експерт-РЗС ОДЗ Шумен 65.92 KB
Класиране Главен експерт-ДПФ ОДЗ Шумен 65.84 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Списък на физически блокове за теренни проверки в ОДЗ-Шумен 49.09 KB
Заповед РД 09-655/17.08.2020г. на министъра на земеделието, храните и горите за организиране извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове в ОДЗ 743.78 KB
Списък_старши експерт ОСЗ Никола Козлево 87.00 KB
Списък старши експерт ОСЗ Шумен 88.00 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане