23.04.2024


Класиране на кандидатите от проведения конкурс, обявен със Заповед РД-04-89/13.06.2022 г: за длъжносттите ,,Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Пазарджик и ,,Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Пeщера, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик 36.42 KB
Информация за системата за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик и Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие гр.Пещера ,обявен със Заповед №РД-04-89/13.06.2022 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 65.48 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Старши експерт в Общинска служба по Земеделие Пазарджик , Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, обявен със Заповед №РД-04-89/13.06.2022 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 70.50 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Старши експерт в Общинска служба по Земеделие Пазарджик , Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, обявен със Заповед №РД-04-89/13.06.2022 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 63.69 KB
Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценкa за имот с идентификатор 03592.503.1942 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик 162.94 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители - 1 бр. „Старши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Пазарджик, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик и 1 бр. Старши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Пещера, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик 191.53 KB
Покана оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценка: - на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик. - на имот с идентификатор 39428.18.217 по КККР на с. Крали Марко, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик. 76.98 KB
Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти, за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик 77.00 KB
Покана до оценители на недвижими имоти за представяне на оферта за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 15271.203.26 по КККР на с. Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик и на имот с идентификатор 66439.13.71 по КККР на с. Симеоновец, общ.Септември, област Пазарджик 53.54 KB
Покана за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 81.94 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване