25.09.2023


Покана до оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 102.64 KB
Покана до оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 159.41 KB
Покана за избор за оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделските земи и трайни насаждения 163.00 KB
Покана до оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделските земи и трайни насажденияза изготвяне на оценки по пазарен механизъм за определяне на пазарна стойност на годишна наемна цена/ арендна вноска/ за сключване договори по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 161.14 KB
Класиране на кандидатите от проведения конкурс, обявен със Заповед РД-04-89/13.06.2022 г: за длъжносттите ,,Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Пазарджик и ,,Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Пeщера, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик 36.42 KB
Информация за системата за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик и Старши експерт“ в Общинска служба по Земеделие гр.Пещера ,обявен със Заповед №РД-04-89/13.06.2022 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 65.48 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Старши експерт в Общинска служба по Земеделие Пазарджик , Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, обявен със Заповед №РД-04-89/13.06.2022 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 70.50 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Старши експерт в Общинска служба по Земеделие Пазарджик , Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, обявен със Заповед №РД-04-89/13.06.2022 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 63.69 KB
Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценкa за имот с идентификатор 03592.503.1942 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик 162.94 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители - 1 бр. „Старши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Пазарджик, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик и 1 бр. Старши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Пещера, ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик 191.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване