10.12.2023


ЗАЯВЛЕНИЕ за потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 26.74 KB
З А Я В Л Е Н И Е за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение НОВО 16.41 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от Областна дирекция ,,Земеделие“ – Пaзарджик 18.88 KB
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 77.00 KB
Нови образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди – Приложение №1; за утвърждаване на площадка или трасе за промяна предназначение на земеделски земи за държавни/общински нужди - Приложение №2; за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии - Приложение №3 и за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди - Приложение №4 375.88 KB
ИЗДАВАНЕ ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ ИЛИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 79.00 KB
ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ С НЕИЗТЕКЪЛ/ИЗТЕКЪЛ СРОК НА АМОРТИЗАЦИЯ 68.50 KB
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРИЛЕЖАЩА ЗЕМЯ КЪМ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27,АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ 71.50 KB
ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 83.00 KB
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМОТИ 77.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване