20.05.2024


Информация за реда и начина на заявяване на комплексна административна услуга в Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик 81.02 KB
Образец на заявление за заявяване на комплексна административна услуга в Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик 93.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 26.74 KB
З А Я В Л Е Н И Е за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение НОВО 16.41 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от Областна дирекция ,,Земеделие“ – Пaзарджик 18.88 KB
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 77.00 KB
Нови образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди – Приложение №1; за утвърждаване на площадка или трасе за промяна предназначение на земеделски земи за държавни/общински нужди - Приложение №2; за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии - Приложение №3 и за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди - Приложение №4 375.88 KB
ИЗДАВАНЕ ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ ИЛИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 79.00 KB
ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ С НЕИЗТЕКЪЛ/ИЗТЕКЪЛ СРОК НА АМОРТИЗАЦИЯ 68.50 KB
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРИЛЕЖАЩА ЗЕМЯ КЪМ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27,АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ 71.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване