26.05.2024


Списък с недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: ,,Младши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Панагюрище, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 62.46 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ,,Старши експерт“ Дирекция,, Административно – правна, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ 63.57 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: ,,Старши експерт“ Дирекция,, Административно – правна, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ 62.30 KB
Образец на декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 28.00 KB
Образец на заявление за участие в конкурс - Приложение 3 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС 23.75 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Панагюрище, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 126.71 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ,,Старши експерт “, Дирекция ,, Административно – правна, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик 126.83 KB
Информация за системата за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба по Земеделие гр. Септември, обявен със Заповед № РД-04-192/02.10.2023 г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 65.55 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за заемане на длъжността: „Младши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Септември ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик, обявен със Заповед РД-04-192/02.10.2023 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 93.53 KB
Покана до оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 102.64 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване