01.12.2021

З А П О В Е Д № РД -04-384-1/01.03.2021г.гр. Бургас; На основание чл.62, ал.2 от АПК, и с оглед постъпил доклад от началника на ОСЗ Карнобат, вх.№ ПО-09-629-1/01.03.2021г. в едно с подписано доброволно споразумение, относно постъпило заявление вх.№ 013/18.02.2021г. от "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД и "ШАНС -92" ЕООД, с което се иска поправка на допусната от тях грешка при изготвяне на доброволно споразумение ТН по чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землище гр.Карнобат, община Карнобат за стопанската 20/21г. за измяна на Заповед № РД-04-384/01.10.2020г. 325.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04 –36/15.02.2021 г.гр. Бургас; Възникнала е необходимост от актуализиране на правни основания по Заповед №РД-04-254/01.10.2020 г. за землищено на село Глумче, общ.Карнобат, обл.Бургас, Заповед №РД-04-257/01.10.2020 г. за землищено на село Детелина, общ.Карнобат, обл.Бургас, Заповед №РД-04-383/12.10.2020 г. за землищено на гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Заповед №РД-04-256/01.10.2020 г. за землищено на село Соколово, общ.Карнобат, обл.Бургас, Заповед №РД-04-389/12.10.2020 г. за землищено на село Хаджиите, общ.Карнобат, обл.Бургас, Заповед №РД-04-379/12.10.2020 г. за землищено на село Драгово, общ.Карнобат, обл.Бургас, всички заповеди са издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за ползване на земеделски земи за посочените замлища за стопанската 2020-2021 година. 115.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04 –7/07.01.2021 г.гр. Бургас за възникнала необходимост от актуализиране на правни основания по Заповед № РД-04-381/12.10.2020 г. издадена по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за ползване на земеделски земи за землището на с.Искра, общ.Карнобат. 75.47 KB
З А П О В Е Д № РД-04-256-1/06.01.2021г. гр.Бургас На основание чл.62, ал.2 от АПК, и с оглед постъпил доклад от началника на ОСЗ Карнобат, вх.№ ПО - 09-297/30.09.2020г. в едно с подписано доброволно споразумение, относно постъпило заявление вх.№ РД-12-04-948/30.12.2020г. за изменение на Заповед № РД-04-256/01.10.2020г. за землище с. Соколово, община Карнобат за стопанската 20/21г. 148.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-262-1/06.01.2021г.гр.Бургас На основание чл.62, ал.2 от АПК, и с оглед постъпил доклад от началника на ОСЗ Карнобат, вх.№ ПО - 09-308/ 30.09.2020г. в едно с подписано доброволно споразумение, относно постъпило заявление вх.№ РД-12-04-948/30.12.2020г. за изменение на Заповед № РД-04-262/01.10.2020г. за землище с. Житосвят, община Карнобат за стопанската 20/21г. 105.22 KB
З А П О В Е Д № РД-04-386-1/06.01.2021г. гр. Бургас На основание чл.62, ал.2 от АПК, и с оглед постъпил доклад от началника на ОСЗ Карнобат, рег. № ПО - 09-682/ 09.10.2020г. в едно с подписано доброволно споразумение, относно постъпило заявление вх.№ РД-12-04-948/30.12.2020г. за изменение на Заповед № РД-04-386/12.10.2020г. за землище с. Огнен, община Карнобат за стопанската 20/21г. 509.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-526/02.12.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Черково, община Карнобат за стопанската 2020-2021г. 534.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-543/02.12.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Сан Стефано, община Карнобат за стопанската 2020-2021г. 396.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-558/02.12.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Крумово Градище за стопанската 2020-2021г. 545.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-555/02.12.2020г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на гр. Карнобат, община Карнобат за стопанската 2020-2021г. ТН 176.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации