24.04.2024


Допълнителен списък на свободните имоти с НТП"пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023г., на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед РД 46-140/19.05.2022г. 176.29 KB
Заповед РД 46-140 от 19.05.2022г. на Заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев 118.41 KB
Заповед РД-07-26/05.05.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти в стопански дворове по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол 78.34 KB
Заповед № ПО-03-1-3 от 30.03.2022г. на Директора на ОД "Земеделие"- гр.Ямбол за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 24.01.2022г. Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти , частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ /с.Скалица, общ.Тунджа/. 71.20 KB
Заповед № РД-12-01-55-2 от 30.03.2022г. на Директора на ОД "Земеделие"- гр.Ямбол за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 24.01.2022г. Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти , частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ /с.Маломирово, общ.Елхово/. 71.12 KB
Списък за допуснати и недопуснати кандидати за защита на Концепция на тема: "Управление и организация на дейността на дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" 84.00 KB
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за земане на длъжността директор на Дирекция "Административно -правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" при ОД"Земеделие" - Ямбол 76.00 KB
Протокол 09.03.2022г. от проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти от стопански двор с.Могила, общ.Тунджа, обл.Ямбол 112.50 KB
Заповед по чл.47ж, ал.6 от ППЗСПЗЗ N ПО-05-5/07.03.2022г. 74.01 KB
Списък на свободните имоти с НТП "пасища,мери" и "ливади от ДПФ за предоставяне по чл.37и, ал.2, за стопанската 2022/2023година одобрен със заповед N: РД 46-55 от 28.02.2022г. 1.11 MB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги