16.06.2024


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ”

ДИРЕКТОР - ПЕНКА МИХАЙЛОВА-ТРИФОНОВА


Функции

1. Подпомага директора при осъществяване на правомощията му по чл. 3, ал. 3, т. 2;

2. Създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството;

3. Организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място;

4. Извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието и храните за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

5. Оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;

6. Подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане;

7. Изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба;

8. Контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.);

9. Предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

10. Участва в дейности за информиране на земеделските стопани за възможностите за кандидатстване по ПРСР за периода 2014 - 2020 г. и СПРЗСР 2023 - 2027 г.;

11. Извършва проверка за допустимост на обучаемите и представя ваучери и/или други документи за обучение по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. и по интервенция II.И.2. "Професионално обучение и придобиване на знания" от СПРЗСР 2023 - 2027 г.;

12. Извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скaлите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците (ДВ, бр. 64 от 2022 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 2022 г.;

13. Участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;

14. Извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;

15. Извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;

16. Съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;

17. Съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;

18. Води регистър на земеделските стопани на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

19. Извършва проверки на място на регистрирани земеделски стопани за удостоверяване верността на данните;

20. Извършва проверки на местонахождението и капацитета на нови обекти за съхранение на зърно, издава удостоверения на лицата, които ги стопанисват, и ги вписва в базата данни по т. 31;

21. Ежемесечно приема декларации по чл. 58о, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за местата на съхранение на зърно и на наличното количество зърно в тях;

22. Всяко тримесечие приема декларации по чл. 58о, ал. 2 ЗПООПЗПЕС от земеделските производители за произведеното и наличното зърно по видове, като през периода от юли до септември декларациите за пшеница се приемат всеки месец;

23. Приема декларации по чл. 58о, ал. 3 и 4 ЗПООПЗПЕС;

24. Обобщава информацията от декларациите по т. 24, 25, 26 и 27 и я изпраща на дирекция "Растениевъдство" в МЗХ;

25. Извършва проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските стопанства за достоверността на данните, вписани в декларациите по т. 25, 26 и 27;

26. Взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз;

27. Води и съхранява база данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно;

28. Съставя актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС;

29. Извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване, както и отчисляване на земеделската, горската техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък "техниката", на територията на съответната област;

30. Осъществява контрол за:

а) регистрацията на техниката по чл. 11 ЗРКЗГТ;

б) правоспособността на лицата, които работят с техниката;

в) техническото състояние и безопасността на техниката;

г) въздействието на техниката върху околната среда;

д) спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;

е) наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;

ж) наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа;

30. Организира и извършва годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника;

31. Осъществява контрол върху пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника, по отношение на емисиите на замърсители;

32. Организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;

33. Води регистри на:

а) регистрираната техника на територията на областта;

б) лицата, придобили правоспособност за работа с техниката;

34. Създава и поддържа информационни бази данни по ЗРКЗГТ въз основа на регистрите по т. 38 и за:

а) извършените технически прегледи на техниката;

б) съставените актове за установяване на нарушения и издадените наказателни постановления;

в) наложените ограничения върху използването на техниката от компетентните органи;

34. Въвежда данните в националния публичен електронен регистър по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ;

35. Събира, контролира, обработва и изпраща в МЗХ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ);

36.  Събира, обработва и изпраща в МЗХ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХ;

37. Провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;

38. Извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;

39. Събира, обработва и представя в МЗХ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;

40. Участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи;

41. Предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии;

42. Провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в "Държавен вестник";

43. Предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);

44. Участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

45. Поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;

46. Поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;

47. Поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.);

48. Поддържа регистър на имотите с променено предназначение;

49. Извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;

50. Провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47е ППЗСПЗЗ;

51. Подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ;

52. Организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове, като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 24, ал. 5 от наредбата;

53. Извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ;

54. Подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ;

55. Организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ;

56. Извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

57. Изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

58. Бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;

59. Оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ;

60. Подпомага дейността на дирекция "Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации" в МЗХ в областта на хидромелиорациите при осъществяване на функциите и на територията на областта под методическото и ръководство;

61. Приема заявления за регистрация и вписва валидните заявления в регистъра на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза на територията на съответната област съгласно Закона за маслодайната роза;

62. Участва в комисии за идентификация на заявените площи за отглеждане на насаждения от маслодайна роза;

63. Участва в проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза;

64. Упражнява контрол съгласно чл. 17, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури;

65. Съставя актове за установяване на нарушения по Закона за маслодайната роза;

66. Провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХ и за осъществяваните от него програми и дейности;

67. Извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях;

68. Осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХ;

69. Осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;

70. Изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги