05.06.2023


Протокол № 1-4 от 30.05.2023 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Овчи кладенец, общ. Тунджа/. 78.14 KB
Заповед № РД-07-10-3 от 29.05.2023 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 10.04.2023 г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ /с.Веселиново, общ.Тунджа/. 71.57 KB
Протокол № 1-3 от 27.04.2023 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Бояново, общ. Елхово/. 80.48 KB
Заповед № ПО-03-17-3/20.04.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Овчи Кладенец, имот с идентификатор 53299.116.4, общ. „Тунджа”/. 78.56 KB
Протокол от 10.04.2023 г. за проверка по чл.37м, ал.1 от ЗСПЗЗ 154.86 KB
Протокол № 1-1 от 10.04.2023 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост върху земеделски земи, представляващи имоти по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ /чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ/ в землището на с. Веселиново, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол 128.50 KB
Протокол № 1-2 от 10.04.2023 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Сламино, общ. „Тунджа” и с. Атолово, общ. „Тунджа” 78.78 KB
Заповед № РД-07-8/16.03.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Бояново, имоти с идентификатори: 06001.472.9 и 06001.472.4/ 78.46 KB
Покана № РД-10-25/20.03.2023 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за представяне на оферти от оценители - вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, във връзка с изготвяне на пазарни оценки за определяне на пазарната стойност на имоти по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ; чл. 56е, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 105 от ППЗСПЗЗ за календарната 2023 г. 63.65 KB
Протокол № 6 от 16.03.2023 г. 115.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги