25.09.2023


Протокол за проведена първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024г. за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ от 02.08.2023г. 207.16 KB
Протокол № 1 от 17.07.2023 г. за разпределяне на ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ 146.89 KB
Заповед ПО-03-35-2/01.08.2023 г. за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 30.05.2023 г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени поземлени имоти, частна държавна собственост, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗПСЗЗ - стопански двор с.Овчи кладенец, общ.Тунджа 69.66 KB
Заповед ПО-03-30-3/01.08.2023 г. за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 30.05.2023 г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени поземлени имоти, частна държавна собственост, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗПСЗЗ - стопански двор с.Бояново, общ.Елхово 70.40 KB
Обявление, относно зала за провеждане на първа тръжна сесия. 61.80 KB
336.30 KB
Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 46-126 от 02.06.2023 г. 73.39 KB
Допълнителен списък на свободните имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 година, на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 46-126 от 02.06.2023 г. 79.54 KB
Образци на тръжни документи и договори за наем и аренда, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието РД46-95 от 27.03.2023 г 489.70 KB
Заповед № РД46-95 от 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието 852.91 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги