25.09.2023


Списък на земите за дългосрочно отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на ЕПК или многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смеси при условията на чл.47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, за срок от ДЕСЕТ стопански години 44.26 KB
Списък на земите, предлагани под наем или аренда за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок до 5 години 21.89 KB
Списък на съществуващи трайни насаждения от ДПФ за отдаване под аренда за срок от 5 години 13.09 KB
Списък на земите, предлагани под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 1 година 19.84 KB
Списък на свободната земеделска земя от ДПФ в област Ямбол за отдаване под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 години 21.60 KB
Обява във в. „Ало Ямбол” от 21.06.2023 г. и линк към обявата: https://www.alo.bg/8857459 2.02 MB
Заповед № РД-12-01-108-1/21.06.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024 г. 94.52 KB
Заповед № РД-12-01-134-2/06.06.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Ямбол, класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 10.04.2023 г., Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Сламино, общ. „Тунджа”/. 71.28 KB
Протокол № 1-4 от 30.05.2023 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Овчи кладенец, общ. Тунджа/. 78.14 KB
Заповед № РД-07-10-3 от 29.05.2023 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 10.04.2023 г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ /с.Веселиново, общ.Тунджа/. 71.57 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги