29.11.2023


 Информация за връзка: 

ТЕЛЕФОНЕН  УКАЗАТЕЛ

 

ОД "Земеделие" Ямбол, ул.Жорж Папазов 9, ет.5  п.к.8600

 

e- mail: ODZG_ Yambol@mzh.government.bg

 

 

Име,презиме,фамилия

Длъжност

телефон

 

1
 Донка Георгиева
 Директор
0885 411 020
 
2
 Стоян Кунев
Главен секретар
 0882 016 620
 
3
Станислава  Георгиева
Директор на Дирекция "АПФСДЧР"
0884 173310
 
4
Дияна Арнаудова
Главен счетоводител
0882 356 667
 
5
Елена Колева
Главен юрисконсулт
0882 016 647
 
6
Тодор Чиповски
Старши експерт-/системен администратор/
0878 947 128
 
7
Ангелина Маджарова - Петрова
Старши специалист-/човешки ресурси/ деловодство/
0884 172 334
 
8
Пенка Михайлова - Трифонова
Главен директор на ГД "Аграрно развитие"
0884 173 788
 
9
Валентин Велев
Главен инспектор-/земеделска и горска техника/
0882 334 999
 
10
Йовко Бакалов
Главен инспектор-/земеделска и горска техника/
0882 016 534
 
11
Соня Консулова
Главен експерт-администратор на системи/ИСАК, ФЕРМА, Теренни проверки/
0882 882 485
 
12
Евгени Енев
Старши експерт/Хидромелиорации/
0884 172 013
 
13
Анна Кънева
Главен експерт-/стопански дворове/промяна предназначение/
0882 340999
 
14
Антоанета Вачева
Главен експерт-/ СЗСИ, агростатистика// Регистрация земеделски стопани/
0882 801728
 
15
Веселина Иванова
Младши експерт -/Мониторинг зърно/

 
16
Диана Чолакова-Майсторова
Главен експерт-/Държавен поземлен фонд/
0884 173911
 

 

ОСЗ "Тунджа- Ямбол", гр.Ямбол, пл.Освобождение №1 п.к.8600

 

oszg_tundja@abv.bg

 

 

Име,презиме,фамилия

Длъжност

 телефон

 

1

Живко Тодоров

Началник

0882 360 533

 

2

Тодорка Марчева

Главен експерт

0884 174 887

 

3

Жечко Вълчев

Главен експерт

046 68 42 15

 

4

Ваня Митева

Главен експерт

0886 392 127

 

5

Лора Каламерова

Главен експерт

046 68 42 24

 

6

Марияна Петрова

Старши експерт

046 66 15 60

 

7

Боянка Левкова

Старши експерт

046 68 42 15

 

8

Веселина Кръстева

Старши експерт

046 68 43 24

 

9

Даниел Желев

  Младши експерт

046 68 42 24

 

9

Светла Иванова

Главен специалист

046 66 18 58

 

10

Златка Бърнева

Главен специалист

046 66 18 58

 

 

ОСЗ "Тунджа- Ямбол", офис Стралджа,  бул.Хемус №10 п.к.8680

 

e- mail: oszgstraldja@abv.bg

 

 

Име,презиме,фамилия

Длъжност

телефон

 

1

Живко Тодоров

Началник

0882 360 533

 

2

Илиан Илчев

Старши експерт

047616421

 

3

Илиан Стойков

Старши експерт

047616421

 

4

Милена  Иванова - Ненчева

Младши експерт

047616421

 

5

Ивелина Маркова

Главен специалист

0884 173 195

 

6

Ваня Георгиева

Старши специалист

047616409

 

 

ОСЗ"Елхово",  ул.Търговска №63 п.к.8700

 

e- mail: oszg_elhovo@abv.bg

 

 

Име,презиме,фамилия

Длъжност

телефон

 

1

Виолета Желева

Началник

0882 377 750

 

2

Стоян Михайлов

Главен експерт

0882 882 398

 

3

Лиляна Коева

Главен експерт

0478 88 599

 

4

Деян Стоянов

Младши експерт

0478 88 599

 

5

Цветелина Йотова

Младши експерт

0478 88 599

 

6

Антоанета Атанасова

Главен специалист

0884 171 269 

 

 

ОСЗ"Болярово" –  Ямбол,  ул.Девети септември №3 п.к.8720

 

 

e- mail: oszg_boliarovo@abv.bg

 

 

Име,презиме,фамилия

Длъжност

телефон

 

1

Георги Киров

Началник

0882 333 559

 

2

 Янка Зонева

 Главен Експерт

0882 016 623

 

3

Галина Попова

Главен специалист

0882 016 650

 

4

Тодорка Георгиева

Главен специалист

047416349

 АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги