24.09.2023


Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за зaемане на длъжността "старши експерт" към ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Ямбол 101.00 KB
Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността "старши експерт" в ГД "Аграрно развитие" към ОД "Земеделие" - Ямбол 69.00 KB
Обява на конкурс за длъжността "старши експерт" в ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" гр.Ямбол /срок за приемане на заявления от 14 до 23 декември 2021 г./ 87.00 KB
Решение КЗЗ-4/10.12.2021г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 102.50 KB
Заповед № РД-12-01-399-1/09.12.2021г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Първи търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 , изречение второ от ЗСПЗЗ/с. Скалица/ 79.69 KB
Заповед № РД-12-01-398-1/09.12.2021г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/с. Маломирово/ 78.13 KB
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за земане на длъжността"старши експерт" към Дирекция "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Ямбол 101.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността"старши експерт" към Дирекция "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Ямбол 105.00 KB
Обява на конкурс за длъжността "старши експерт" в ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" гр.Ямбол 87.00 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 26.95 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги