новини
Всички новини

29.07.2021 г.

Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021г.

Министерство на земеделието, храните и горите стартира специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2021. Целта е да се установи дали площите в блоковете, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г., отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. На контрол подлежат и физически блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

Съгласно запoвед на министъра на земеделието и храните, Областните дирекции (ОД) „Земеделие” организират извършването на проверките. Те могат да се осъществят и без присъствието на земеделския стопанин, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките да приключат до 1 октомври 2021 г. В резултат на събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2021 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ново Заповед №249/26.09.2017 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Враца за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ. В архива се намират и необходимите документи за участие. 802.64 KB
Протокол от 08.09.2017г. от провеждане на таен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП „пасища, мери” и „ливади” за една стопанска година /2017-2018/ на територията на област Враца по реда и условията на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ. 133.50 KB
07.09.2017 Списък на ФБ за специализирани теренни проверки в област Враца за 2017г. 2.78 MB
01.09.2017 П Р О Т О К О Л от 22.08.2017г. на основание решение №198/01.08.2014г. на Районен съд гр.Козлодуй по гр.дело №218/2014г., частично потвърдено с решение №447/15.09.2015г. на Административен съд гр.Монтана, Заповед №217/24.07.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Враца. 532.00 KB
31.08.2017 РЕШЕНИЕ № 08 от 29.08.2017 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 56.50 KB
25.08.2017 СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „юрисконсулт” в Дирекция „ Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресрси”, Областна дирекция ”Земеделие” - Враца 142.70 KB
23.08.2017 Търг с тайно наддаване за ползване на свободни земеделски земи с НТП «пасища, мери» и «ливади» от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на територията на област Враца за срок от 1 стопанска година /2017-2018/ по реда и условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. 343.80 KB
23.08.2017 Протокол от проведен търг - първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017-2018 година за област Враца. 1.41 MB
11.08.2017 УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2/10.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 105.50 KB
07.08.2017 Стартиране на теренни проверки на физически блокове за кампания 2017 г. 28.50 KB
 1. «
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27
 11. 28
 12. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ