новини
Всички новини

29.07.2021 г.

Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021г.

Министерство на земеделието, храните и горите стартира специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2021. Целта е да се установи дали площите в блоковете, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г., отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. На контрол подлежат и физически блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

Съгласно запoвед на министъра на земеделието и храните, Областните дирекции (ОД) „Земеделие” организират извършването на проверките. Те могат да се осъществят и без присъствието на земеделския стопанин, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките да приключат до 1 октомври 2021 г. В резултат на събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2021 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ново Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели. 803.00 KB
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон за 2017г. за всички земеделски територии в област Враца, считано от 12.06.2017г. до 31.10.2017г. 754.21 KB
На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции 18.23 KB
РЕШЕНИЕ № 05 от 19.05.2017 год. За: Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 100.50 KB
Семинар ”Специфични изисквания за директни доставки на суровини и храни от животински произход ” на 30 май 2017 г. (вторник), гр. Враца 154.50 KB
График за извършване на ГТП, контрол по населени места за месец юни 2017 г., от инспекторите на ГД "Аграрно развитие". 627.40 KB
МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. 340.47 KB
РЕШЕНИЕ № 04 от 04.04.2017 год. За: Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 85.50 KB
Заповед N:154/15.03.2017г. за одобрение на изработения в цифров вид план на новообразуваните имоти в М 1:1000 “стопански двор”, имот с №349005 по КВС на землище с. Косталево, ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца, обл. Враца. 261.65 KB
Заповед N:153/15.03.2017г. за одобрение на изработения в цифров вид план на новообразуваните имоти в М 1:1000 “стопански двор”, имот с №252002 (новообразувани имоти с №252003, №252004, №252005, №252006, №252007, №252008, №252009, №252010, №252011, №252012, №252013 и №252014) по КВС на землище с. Оходен, ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца, обл. Враца. 289.53 KB
 1. «
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 8. 27
 9. 28
 10. 29
 11. 30
 12. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ