31.03.2023


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА. /Отменени със заповед N:347/02.10.2017/ 6.19 MB
Баланс на ОД "Земеделие" - гр. Враца към 31.12.2018г. 1.07 MB
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВРАЦА 88.00 KB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВРАЦА . 8.94 MB
Отчет за приходите и разходите на ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2017 година. 3.86 MB
Бюджет на ОД"Земеделие" - гр.Враца за 2020 година. 824.32 KB
Устройствен правилник на Областна Дирекция по Земеделие. 1.10 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Областна дирекция „Земеделие” - Враца. 2.10 MB
ЗАЯВЛЕНИЕ Съгласно чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно: 33.50 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВРАЦА. 147.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ