28.05.2024


03.08.2020 Обяснителна записка към отчета на разходите за предотвратяване разпространението на COVID-19 969.96 KB
14.05.2020 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки 3.97 MB
14.05.2020 Обяснителна записка към отчета на разходите за предотвратяване разпространението на COVID-19 918.86 KB
16.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ 115.03 KB
11.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ 108.42 KB
11.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ И РАБОТНИЯ ПОТОК В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ“ЗЕМЕДЕЛИЕ”-СОФИЯ ОБЛАСТ 100.18 KB
06.03.2020 Стандартна оперативна процедура за регистрация на земеделските стопани 123.00 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА СУМИТЕ, ПОСТЪПИЛИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПО РЕДА НАЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ 66.59 KB
Показатели по бюджета за 2020 г. Областна дирекция "Земеделие" - София област 792.73 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ ОБЛАСТ 76.67 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »