28.05.2024


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 397.82 KB
Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача в ОД "Земеделие" Софийска област, утвърдени със заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област РД-12-380/29.08.2014г. 1.70 MB
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в областна дирекция „Земеделие“ Софийска област, одобрени със заповед на директора № РД-12-239/31.07.2014г. 5.75 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА С ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.74 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.11 MB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 2.07 MB
ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, ДОКУМЕНТИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, С КОИТО КАНДИДАТСТВА И УПРАВЛЯВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 648.31 KB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.59 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.14 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за оценка на корупционния риск в Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област. 792.13 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »