16.06.2024


11.09.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-176 /10.09.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител. 56.26 KB
31.08.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА : за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – ОСЗ – ГОДЕЧ, ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.88 KB
31.08.2020 С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – ОСЗ - ГОДЕЧ в ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.63 KB
31.08.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “Старши счетоводител” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 12.83 KB
13.08.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА : За длъжността Старши счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.28 KB
10.08.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и заповеди № РД-04-149/05.08.2020г. и № РД-04-151/05.08.2020г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител. 56.63 KB
06.08.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши счетоводител Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.65 KB
21.07.2020 На основание чл. 56а, ал. 4, т.2 и чл.56ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна дирекция „Земеделие“ – София област с адрес: гр. София, бул. Витоша 4, ет.6, организира избор на оценител за недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за изготвяне на пазарна оценка за земите по чл.27, ал.6 и чл.27. ал.8 от ЗСПЗЗ. 79.00 KB
20.07.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-143 /17.07.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 55.22 KB
02.07.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА - За длъжността Старши счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 51.23 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »