28.05.2024


Новини

Всички новини

05.10.2023 г.

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП "ПМЛ"Областна дирекция “Земеделие” - София-град, на основание чл.24а, ал. 1 и чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), Заповеди № РД46-95/27.03.2023г. на Министъра на земеделието и Заповед  № РД-04-12613/ 03.10.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” - София-град

 

                                                                                         

О Б Я В Я В А  Т Ъ Р Г

            1. За отдаване под наем на свободни земеделски земи в област София от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с НТП „пасища, мери“, и „ливади“ за срок от една   стопанска година - 2023/2024 г.

            2. Вид на търга – таен.

            3. В търга могат да участват физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията посочени в чл.47в, ал. 1 (нов-ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп.-ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.) от ППЗСПЗЗ и са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списък, неразделна част към Заповедта.

            4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46 - 95/27.03.2023 г. на Министъра на земеделието. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

            - за ползване на ливади - 11 лв. на декар

            - за ползване на пасища, мери - 8 лв. на декар

            Размер на депозита - 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

            5. Условия за плащане на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие” – София-град в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, IBAN: BG07 СЕСВ 9790 33В3 9389 00, BIC: СЕСВВGSF.

           6. Място и срок за получаване на документи за участие в търга: Областна дирекция „Земеделие” - София-град, адрес: гр. София, бул.”Витоша” № 148, бл. 69, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, или от интернет – страницата на ОД „Земеделие“ София-град в срок от 30 дни, считано от деня на датата на публикацията на обявата в местен вестник.

          7. Кандидатите подават заявление-оферта и декларация по образец, заедно с документите, изискващи се съгласно чл. 47з от ППЗСПЗЗ, в срок от 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на обявата в местен вестник.

          8. Информацията за земите  обект на търга, е подробно описана в списък, който е обявен в Областната дирекция „Земеделие”, Общинските служби по земеделие, както и на интернет-страницата на ОД “Земеделие“ – София-град. 

         9. Търгът ще се проведе на 07.11.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - София-град, бул.”Витоша” № 148, бл. 69, със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

       10. В случаите, когато от няколко участника е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1.00 /един/ лев.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg