29.11.2021


Новини

Всички новини

01.10.2021 г.

ВАЖНО! Относно споразумения по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.Областна дирекция „Земеделие“ – София-град уведомява собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че до 31 октомври могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за участие в споразумение по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година.

„Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител.

Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.“Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark
                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg