08.12.2021


Новини

Всички новини

21.06.2021 г.

Търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи в област София-град от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската година - 2021/2022 г.                          ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ- ГРАД

гр. СОФИЯ бул. “ВИТОША” № 148, бл.69

 

Областна дирекция „Земеделие“ /ОДЗ/ София град, на основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Заповед  № РД 46 - 122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед  № РД - 04 - 7397/16.06.2021 г. на Директора на ОДЗ София град

 

                                   О Б Я В Я В А  Т Ъ Р Г

            1. За отдаване под наем на свободни земеделски земи в област София-град от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури за  стопанската година - 2021/2022 г.

            2. Вид на търга – таен.

            3. В търга могат да участват физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията посочени в чл. 47в, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в 2 броя списъци, неразделна част към Заповедта.

            4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46 - 122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

            - за отглеждане на едногодишни полски култури - 41 лв. на декар и размер на депозита - 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

            5. Условия за плащане на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие”-София-град в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, IBAN: BG07 СЕСВ 9790 33В3 9389 00, BIC: СЕСВВGSF.

           6. Място и срок за получаване на документи за участие в търга: ОД "Зeмеделие"-София-град, адрес: гр. София, бул.”Витоша” № 148, бл. 69, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, или от интернет – страницата на ОД "Зeмеделие"-София-град в срок от 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на обявата в централен ежедневник.

          7. Кандидатите подават заявление-оферта и декларация по образец, заедно с документите, изискващи се съгласно чл. 47з от ППЗСПЗЗ, в срок от 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на обявата в централен ежедневник.

          8. Информацията за земите  обект на търга, е подробно описана в 2 бр. списъци, които са обявени в Дирекцията, общинските служби по земеделие, както и на интернет-страницата на ОД "Зeмеделие"-София-град. 

         9. Търгът ще се проведе на 26.07.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие”-София-град, бул.”Витоша” № 148, бл. 69, със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

       10. В случаите, когато от няколко участника е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1.00 /един/ лев.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark
                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg