новини
Всички новини

02.03.2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ !!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД

 

„ЕВРО-АЛИАНС“ ООД е в изпълнение на проект № BG06RDNP001-1.001-0031 „Професионални обучения от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ с начална дата 24.02.2021 г. и крайна дата 01.09.2025 г.

 

Проектното предложение е одобрено за финансиране с максимален брой точки 100,00 за провеждане на курсове и семинари по Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, Подмярка 1.1.

 

В обучителните курсове и семинари могат да участват регистрирани земеделски стопани от цялата страна, като бюджета покрива всички разходи свързани с обучението, транспорта, настаняването и изхранването на участниците.

Проектът се изпълнява в собствена учебна база на „Евро-Алианс“, гр. Пловдив,                  ул. „Самара“ № 13 (до хотел „Санкт Петербург“), съвременно оборудвана с просторни учебни зали, с място за изхранване и в близост добри хотелски бази за настаняване.

 

ПО ПРОЕКТА СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ:

 

- „Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“ - 150 часа, 8 групи по 30 човека - 240 участника;

- „Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“ - 30 часа, 8 групи по 30 човека - 240 участника;

- „Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство“ - 8 часа, 3 семинара по 60 човека - 180 участника.

 

 

Изпълнението на проекта предоставя изключително големи предимства за земеделските стопани като:

- Безплатно обучение, финансирано по ПРСР 2014-2020;

- Екип от хабилитирани преподаватели от Аграрен университет, гр. Пловдив, с доказан

опит и професионализъм в земеделската наука;

- Получаване на удостоверение за професионално обучение /Образец 3-37 на МОН/, необходимо за покриване на изискванията на ДФЗ за всички бенефициенти, кандидати за субсидии и директни плащания;

- Получаване на знания по агроикономика, растителната защита, агрохимия и опазване на околната среда и водите;

-  Приоритетно подпомагане на малки стопанства и млади земеделци;

- Внедряване на нови технологии ноу-хау в земеделските стопанства;

-  Осигурена логистика - транспорт, хотелско настаняване и изхранване.

 

Стела Коева - управител на „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД

Телефон за връзка: 0888641636Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


05.05.2023г. Заповед № РД 09-490/03.05.2023 г. на министъра на земеделието, с която се определя начална дата на прием на заявления за плащане по мярка 10 и мярка 11 138.45 KB
18.04.2023г. Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2023 1.11 MB
11.04.2023г. Въпроси и отговори за Директни плащания - Кампания 2023 1.04 MB
07.04.2023г. Всички презентации от Националната информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода 2023-2027 г. 15.59 MB
01.03.2023г. Заповед на министъра на земеделието, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ и Приложение № 1 – Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година, на територията на област София-град 196.40 KB
23.02.2023г. Заповед за прекратяване на търг-втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ДПФ в област София-град с НТП „пасища, мери и ливади“ за срок от една стопанска година – 2022/2023г. 71.88 KB
20.01.2023г. Доклад за средното годишно рентно плащане за землищата в област София-град за стопанската 2023/2024 год. 85.41 KB
14.12.2022г. Протокол от проведения на 14.12.2022 г. таен търг /първа тръжна сесия/ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с НТП „пасища, мери“, и „ливади“, само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 г. на територията на област София град 91.81 KB
28.09.2022г. Заповед на основание чл. 107, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.33, ал.4 от ЗСПЗЗ и одобрен от Министъра на земеделието Протокол от 15.07.2022г. от проведена тръжна процедура с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за продажба на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Желява, район Кремиковци, Столична община, открита със Заповед № РД-04-9945/07.06.2022г. на Директора на ОД „Земеделие“ – София-град и в качеството на упълномощено лице от Министъра на земеделието, съгласно Заповед № РД 46 - 211/30.08.2022 г. 81.03 KB
27.07.2022г. Протокол от проведения на 27.07.2022 год. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанска година - 2022/2023 със срок от една година. 206.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg