новини
 • 14.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева
  прочети >>
 • 13.10.2021 г.
  Министър Христо Бозуков: Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на ЕС
  прочети >>
 • 12.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ПРОТОКОЛ на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 – 41-1/17.02.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“. 179.22 KB
Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2019 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ (ПЗП) със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. В тази връзка, земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 02 декември 2019 г – 13 декември 2019 г., срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги – Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателната агенция (ДФЗ –РА). На база данните от окончателния слой ПДП, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2019 заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. При необходимост, ДФЗ - РА ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, които първоначално са получили по-малка сума, а на тези, при които се установи, че е предоставена по-голяма ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване. Одобреният слой ПЗП е изготвен, след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2019 г - 31.01.2020 г. 67 искания от физически или юридически лица, и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията. Данните за двата слоя са предоставени на ДФЗ-РА за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2020 година и са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХГ. Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред съответния административен съд. Срокът за това е 14 – дневен до 27.03.2020 г. включително. 426.70 KB
Заповеди на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на окончателен слой "Площи, допустими за подпомагане" (ПДП) и "Постоянно затревени площи" 426.70 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2020г. 375.12 KB
Заповед № РД 04-53/04.03.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Бургас за класирани участници в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти находящи се в гр. Българово, общ. Бургас и с. Тръстиково, общ. Камено в област Бургас - публикувана на 05.03.2020г. 69.07 KB
З А П О В Е Д №РД 04–52/02.03.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в т. I от Заповед № РД-04-39/17.02.2020 г. издадена от Директора на ОД «Земеделие» изразяваща се в грешка в изписването на поземлен имот №07332.148.251 частна държавна собственост, с площ 15,808 дка в землището на гр. БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС. 294.99 KB
Протоколи с № 1 /26.02.2020 г. и № 2 / 26.02.2020 г. с резултатите от проведената трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с НТП " Ниви " и " Съществуващи трайни насажзения " за стопанската 2019 /2020 г. 117.67 KB
Заповед № РД 46-68/26.02.2020 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Бургас, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 128.75 KB
Обявление и Заповед № РД -04-45/ 20.02.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ за одобряване план на новообразуваните имоти, относно: Частично изменение на плана приет с Протокол от 16.01.2020 г. по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ засягащ ПИ с идентификатор 27615.33.5 по КККР / бивш имот №000332 по КВС/ на землище с. ЕСЕН, общ. Сунгурларе, обл. Бургас - публикувани на 25.02.2020г. 338.31 KB
Протокол за средно годишно рентно плащане за стопанската 2019/2020г. 116.36 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации