новини
 • 14.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева
  прочети >>
 • 13.10.2021 г.
  Министър Христо Бозуков: Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на ЕС
  прочети >>
 • 12.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД-04-199/30.09.2020 г. за изменение на Заповед№РД-04-167/02.09.2020 г. на Директора на ОД“З“ Бургас относно общ търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в стопански двор в землището на с. Съединение, общ. Сунгурларе. 89.91 KB
Протоколи с № 1/17.09.2020 г., № 2/17.09.2020 г., с резултатите от проведената на 17.09.2020 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 121.19 KB
Заповед № РД-04-182/24.09.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за класирани кандидати от търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 44690.285.46 /стар №285046/ по КККР на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас. 606.42 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 102 и 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 562.58 KB
Необходими документи за участие в търг 67.87 KB
З А П О В Е Д № РД-04-167/ 02.09.2020 год. за откриване процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизирана територия-с.Братово, с. Деветинци и с.Съединение. Срок за подаване на документи - до 05.10.2020г. вкл. 96.45 KB
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Напомняме Ви, че вече можете да подавате декларация приложение №3 към чл.14, ал.1 от Наредба № 23 от 29.12. 2015 г.(Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.) за количеството произведено зърно от есенните култури:обикновена и твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале и рапица. 76.67 KB
Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 31.08.2020г. / 119.79 KB
Заповед № РД 04 - 162/24.08.2020 г. на директора на ОДЗ за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021г. 823.33 KB
Обявление за изготвена Заповед № РД-04-165/31.08.2020 г. за изготвен План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатор 61145.103.31 с площ 15 250 кв. м. по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас-публикувано на 31.08.2020г. 474.35 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации