новини
 • 14.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева
  прочети >>
 • 13.10.2021 г.
  Министър Христо Бозуков: Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на ЕС
  прочети >>
 • 12.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол №1 от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ /ПИ№07079.7.1649 по КККР на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас/-публикуван на 12.06.2020г. 1.02 MB
Заповед №РД-04-102/05.06.2020г. за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи в област Бургас 1.25 MB
Oтчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 - към 31.05.2020г. 119.79 KB
Заповед № РД - 04- 99/19.05.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, „съществуващи тр. насаждения“, както и всички необходими документи за участие в тръжната процедура. 1.92 MB
Заповед № РД-04-95/13.05.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 06152.36.4 по КККР на с.Братово, общ. Бургас - публикувана на 15.05.2020г., срок за подаване на документи - 15.06.2020г. вкл. 4.71 MB
Заповед № РД-04-83/ 05.05.2020г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ 07079.7.1649 по кадастралната карта на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас-публикувана на 08.05.2020г. Прием на документи до 08.06.2020г. вкл. 1.38 MB
Информация за извършени разходи COVID-19, публикувана на 07.05.2020г. 119.33 KB
Протокол №1 от 09.04.2020г. за проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - за ПИ с идентификатори 07332.45.261 и 07332.45.291 /з-ще гр.Българово/ и 69746.18.6 /с.Страцин/-публикуван на 13.04.2020г. 85.05 KB
П Р О Т О К О Л За поправка на протокол от 31.01.2020г. за определяне на средното годишно рентно съгласно § 2”е” от ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ 108.00 KB
ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията, съгласно публикувания индикативен график 79.52 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации