20.05.2024


Тръжни документи земеделска земя от ДПФ 762.68 KB
Заповед № ПО-05-9/13.01.2021 на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на трета тръжна сесия за стопанската 2020/2021г. 82.52 KB
Тръжни документи ПМЛ от ДПФ 614.78 KB
Заповед № РД-05-8/13.01.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" за откриване на процедура за провеждане на втора тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 81.25 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 63.35 KB
Протокол №1 от 11.01.2021г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти /с. Малък Манастир и с. Атолово/ 79.05 KB
Класиране на кандидатите от проведен конкурс на 21.12.2020 г. 41.00 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 63.27 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжностите "Старши счетоводител" в дирекция "АПФСДЧР" при ОД "Земеделие" Ямбол и "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие Стралджа към ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие" Ямбол 89.50 KB
Процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване 76.96 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги