02.07.2022


УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2/10.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 105.50 KB
Средно рентно плащане за 2017-2018 стопанска година за землищата на обл. Враца. 20.99 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с подадено заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна” 30.00 KB
Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2016-2017 г. 467.50 KB
Документи за пререгистрация на земеделски стопани по Наредба 3 за 2016-2017 година. 471.99 KB
Средно рентно плащане за 2016-2017 стопанска година за землищата на обл. Враца. 52.00 KB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37в., ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/. 14.56 MB
Указания за изплащане на сумите за имоти по чл.37в., ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/. 4.67 MB
Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - област Враца. 46.50 KB
Образци на документи по чл. 37в от ЗСПЗЗ 117.37 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ