новини
Всички новини

15.07.2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

                   Уважаеми земеделски стопани,

С цел безпроблемно протичане на процедурите по  сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2016/2017 г., Ви напомням регламентираните  в ЗСПЗЗ  и ППЗСПЗЗ срокове:

131 юли - Подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от  ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване;

2. 05 август - Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения за всяко землище на територията на област Враца;

3. 10 август – Общинските служби по земеделие предоставят на ползвателите и комисията списък на имотите с правно основание и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. н. „бели петна”), картен материал;

4. 30 август Краен срок за сключване на доброволни споразумения, които важат за стопанската 2016/2017 година;

6. 15 септември  – Изготвяне на проект за служебно разпределение на масивите за ползване;

7. 01 октомври  - Директорът на Областна дирекция „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година;

8. 10 октовмри  – Обявяване на заповедта за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година;

9. В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите внасят по транзитна бюджетна сметка на Областна дирекция „Земеделие” – Враца, сума в размера на средното рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година;

От изключително важно значение е своевременното представяне на  договорите  за наем, аренда и/или съвместна обработка в съответните общински служби по земеделие, съгласно сроковете, а именно преди или едновременно със заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

С уважение:

ЛОРА ЛАЗАРОВА

Директор на Областна дирекция “Земеделие” - гр. Враца


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


21.06.2024 Откриване на Първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 година. 7.07 MB
29.05.2024 З А П О В Е Д №115/ 27.05.2024 г., за одобрение на изработения цифров модел на План на новообразуваните имоти за стопански двор - поземлен имот 68148.282.20 по КККР на с. Софрониево, общ. Мизия обл. Враца. 59.29 KB
10.05.2024 П Р О Т О К О Л № 3 за приемане на цифровия модел на План на новообразуваните имоти за стопански двор - поземлен имот 68148.282.20/новообразувани имоти с № 68148.282.1 и № 68148.282.2/ по КККР на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца. 71.42 KB
10.05.2024 От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024г. за земеделските производители от цялата страна. 71.94 KB
09.04.2024 З А П О В Е Д №79/ 08.04.2024 г., за одобрение на изработения цифров модел на План на новообразуваните имоти за стопански двор - поземлен имот 46810.237.3 по КККР НА с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. 60.21 KB
04.04.2024 Класираните на първо и второ място кандидати, от проведен на 23.02.2024г. таен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор № 17453.112.19 по КККР на село Градешница, община Криводол, обл. Враца. 82.50 KB
20.03.2024 Протокол за приемане на ПНИ на имот 46810.237.3/новообразувани имоти с № 46810.237.30 и № 46810.237.31/ по КККР НА с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. 71.59 KB
05.03.2024 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ на основание чл. 56м, ал. 2, изр.второ от ППЗСПЗЗ, за землището на с.Градешница. 64.60 KB
01.03.2024 Свободни ПМЛ за стопанската 2024-2025г. 141.75 KB
27.02.2024 Протокол от извършена проверка по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ на сключени договори за дългосрочно отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ. 109.32 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ