новини
Всички новини

15.07.2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

                   Уважаеми земеделски стопани,

С цел безпроблемно протичане на процедурите по  сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2016/2017 г., Ви напомням регламентираните  в ЗСПЗЗ  и ППЗСПЗЗ срокове:

131 юли - Подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от  ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване;

2. 05 август - Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения за всяко землище на територията на област Враца;

3. 10 август – Общинските служби по земеделие предоставят на ползвателите и комисията списък на имотите с правно основание и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. н. „бели петна”), картен материал;

4. 30 август Краен срок за сключване на доброволни споразумения, които важат за стопанската 2016/2017 година;

6. 15 септември  – Изготвяне на проект за служебно разпределение на масивите за ползване;

7. 01 октомври  - Директорът на Областна дирекция „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година;

8. 10 октовмри  – Обявяване на заповедта за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година;

9. В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите внасят по транзитна бюджетна сметка на Областна дирекция „Земеделие” – Враца, сума в размера на средното рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година;

От изключително важно значение е своевременното представяне на  договорите  за наем, аренда и/или съвместна обработка в съответните общински служби по земеделие, съгласно сроковете, а именно преди или едновременно със заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

С уважение:

ЛОРА ЛАЗАРОВА

Директор на Областна дирекция “Земеделие” - гр. Враца


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


19.01.2024 Заповед № 26/15.01.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Враца за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Враца. 337.43 KB
17.11.2023 Протокол от проведена тръжна сесия на 16.11.2023г. за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за една стопанска година - 2023/2024г. 92.17 KB
ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. 14.46 KB
31.10.2023 Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за една стопанска година - 2023/2024 г. 581.98 KB
25.09.2023 Протокол от проведена тръжна сесия на 21.09.2023г. за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ з а една стопанска година - 2023/2024г. 111.50 KB
05.09.2023 Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за една стопанска година - 2023/2024 г. 592.74 KB
16.08.2023 Протокол от проведен търг на 07.08.2023 г. и 08.08.2023 г. – първа тръжна сесия – с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2023-2024 година. 717.35 KB
04.07.2023 Протокол от разпределение на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година. 74.13 KB
30.06.2023 Откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ за стопанската 2023/2024 година. 1.09 MB
23.06.2023 Заповед № РД46-124/25.05.2023г. за допълване Приложение № 1 към Заповед № РД 46-61/28.02.2023 г. на министъра на земеделието и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2023/2024 година, на територията на област Враца. 111.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ