новини
Всички новини

09.06.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

във връзка с третиране на площи за предотвратяване на разпространението на заразен нодуларен дерматит по животните ще бъде извършено пръскане по следния график:

1. Четвъртък и петък (09.06-10.06.2016 год.) Летателна площадка с.Покровник, Обл. Благоевград. Ще бъдат третирани площи в землищата на следните населени места:С.Покровник, с.Кочериново, с.Бараково, с.Мурсалево, с.Бураново, с.Пороминово, с.Бело поле, с.Рилци, с.Драгодан, с.Боровец, с.Българчево, с.Зелен дол, гр.Благоевград.

2. Петък - Понеделник (10.06 - 13.06.2016г.) Дунав: СС Летища: Щръклево, Обл. Русе; Кайнарджа, Обл. Силистра и Гривица, Обл. Плевен. От Брегово (западната граница със Сърбия) до Силистра вкл. в зоната до 10 км. от р. Дунав в посочената по-горе отсечка.

Важно е лицата, които имат пчелини на горепосочените места да предпазят пчелните семейства, като не ги допуснат в обработваните зони по време на третирането.

Целта на акцията е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит. Вирусът се предава и по механичен път, но насекомите се считат за основен преносител на заразата.

Графика е примерен. Промени могат да се налагат по време на работния процес в следствие на влошени метеорологични условия, технически проблеми и/или др. непридвидими фактори.

                                                                                                                                                            ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВРАЦА


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


09.04.2024 З А П О В Е Д №79/ 08.04.2024 г., за одобрение на изработения цифров модел на План на новообразуваните имоти за стопански двор - поземлен имот 46810.237.3 по КККР НА с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. 60.21 KB
04.04.2024 Класираните на първо и второ място кандидати, от проведен на 23.02.2024г. таен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор № 17453.112.19 по КККР на село Градешница, община Криводол, обл. Враца. 82.50 KB
20.03.2024 Протокол за приемане на ПНИ на имот 46810.237.3/новообразувани имоти с № 46810.237.30 и № 46810.237.31/ по КККР НА с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. 71.59 KB
05.03.2024 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ на основание чл. 56м, ал. 2, изр.второ от ППЗСПЗЗ, за землището на с.Градешница. 64.60 KB
01.03.2024 Свободни ПМЛ за стопанската 2024-2025г. 141.75 KB
27.02.2024 Протокол от извършена проверка по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ на сключени договори за дългосрочно отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ. 109.32 KB
23.02.2024 Протокол от проведен търг с тайно наддавне за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, в землището на село Градешница, общ. Криводол, обл. Враца. 73.30 KB
19.01.2024 Заповед № 26/15.01.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Враца за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Враца. 337.43 KB
17.11.2023 Протокол от проведена тръжна сесия на 16.11.2023г. за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за една стопанска година - 2023/2024г. 92.17 KB
ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. 14.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ