20.01.2022


Заповед № 31/ 07.01.2022 г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован. 363.50 KB
Заповед № 30/07.01.2022 г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован. 716.62 KB
Заповед № 252/ 01.10.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован. 328.71 KB
Заповед № 228/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 132.36 KB
ПРОЕКТ за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, община Борован, област Враца. 440.42 KB
О Б Я В А във връзка с чл.72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). 511.84 KB
Заповед № 169/04.08.2021 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Борован. 108.00 KB
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГРАД БЯЛА СЛАТИНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА БОРОВАН. 252.30 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ