14.06.2024


Ползване на земеделските земи - Мизия
ЗAПОВЕД № 190 А/17.10.2013 год. ОПРЕДЕЛЯМ: Масивите за ползване нам земеделските земи в землището на с. Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия за стопанската 2013-2014 г. 1.75 MB
ЗAПОВЕД № 191/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ПРЕКРАТЯВАМ: Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия за стопанската 2013-2014 г. 747.09 KB
ЗAПОВЕД № 187/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия за стопанската 2013-2014 г. 1.44 MB
ЗAПОВЕД № 188/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ПРЕКРАТЯВАМ: Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия за стопанската 2013-2014 г. 715.17 KB
ЗAПОВЕД № 189/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ПРЕКРАТЯВАМ: Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия за стопанската 2013-2014 г. 733.83 KB
ЗAПОВЕД № 171/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия за стопанската 2013-2014 г. 1.54 MB
регистър 74_11853-Войводово 84.00 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ