новини
Всички новини

08.01.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯ

Информираме Ви, че на сайта на Българската агенция по безопасност на храните е публикуван линк за достъп до Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (прилагам линк към страницата).
http://www.babh.government.bg/bg/Page/epord/index/epord/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. № в регистъра на ОП: 9025714/11.02.2014г. В изпълнение на Проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“, изпълняван съгласно сключен договор №13-22-41 от 06.12.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. 103.28 KB
Приложения (формуляри) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 11.02.2014г. 643.39 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 572.24 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-12/27.12.2013 г. 104.82 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 15.01.2014г. 64.64 KB
Ваучери за гориво за земеделските производители 2014 118.18 KB
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВАУЧЕРИ” 48.18 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-11/28.11.2013 г. 94.95 KB
KОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 10.12.2013г. /Вторник/ от 10.00ч. в офиса на ОСЗ Правец ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землището на с. Равнище. Приканваме ползвателите на земеделски земи, подали заявления за сключване на споразумение и всички заинтересовани да се явят. 23.50 KB
От 06.12.2013 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2013 г. 25.06 KB
 1. «
 2. 30
 3. 31
 4. 32
 5. 33
 6. 34
 7. 35
 8. 36
 9. 37
 10. 38
 11. 39
 12. »