14.07.2024


03.04.2023 Заповед за утвърждаване и Вътрешни правила за административно обслужване 150.44 KB
02.06.2022 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на Областна дирекция ”Земеделие” – София област за 2021 г. 524.18 KB
А Н К Е Т Н А К А Р Т А ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 430.49 KB
15.06.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ 52.95 KB
15.06.2020 КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 33.13 KB
15.06.2020 НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.) 63.58 KB
26.03.202 ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ 50.25 KB
11.03.2020 Харта на клиента ведно с приложенията към нея. 3.42 MB
11.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ОБЛАСТ 87.69 KB
11.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ 71.99 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »