новини
Всички новини

06.02.2024 г.

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.

От 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на слой „Физически блокове”, включително и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" (ПЗП-косене) от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.Напишете Вашето съдържание тук...


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01от 03 Февруари 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 180.00 KB
Определените със Заповед № РД 46-99/24.02.2021 г. на МЗХГ свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година на територията на област Смолян. Публикувано на 01.03.2021г. 197.21 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Април2021г. 39.17 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Март 2021г. 41.87 KB
СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-02/05.01.2021 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Смолян 33.46 KB
Протокол на тръжна комисия от проведен търг на 15.01.2021 г. по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикувано на 15.01.2021г. 86.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 16 Декември 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 163.00 KB
Търг ДПФ Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за една стопанска година на ливади и пасища от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 11.12.2020 г. 232.19 KB
Заповед, с която са определени останалите имоти след проведен търг на 19.11.2020 г. за предоставяне под наем/аренда на свободни имоти от ДПФ-ниви, ливади и пасища. Публикуванa на 8.12.2020г. 137.56 KB
П Р О Т О К О Л от проведена тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – ниви, ливади и пасища за стопанската 2020-2021 година по Заповед № РД-04-202/12.10.2020 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.37 от 16.10.2020 г. . Публикуван на 19.11.2020г.. 17.92 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 8 от 20 Октомври 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2020-2021 г. за ниви, ливади и пасища на основание чл.47ж от ППЗСПЗЗ и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.. Публикувано на 16.10.2020г. 335.34 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Октомври 2020г. 41.07 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 25 Септември 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 18 Август 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 179.00 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа