02.04.2023


Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и от юридически лица 14.68 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и от физически лица 13.60 KB
Заявление за юридически лица 2021/2022 г. 24.05 KB
Заявление за физически лица 2021/2022 г. 22.29 KB
Свободни имоти ДПФ ПМЛ за стопанската 2021/2022 г. 51.92 KB
Заповед за ТЪРГ - ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ ПМЛ РД-12-01-129-1/ 01.11.2021 478.79 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец октомври, по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – публикувано на 26.10.2021 г. 69.50 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец септември, по чл.58 о, ал.1 и ал. 3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – публикувано на 27.09.2021 г. 67.50 KB
Обяснителна записка за м. август 2021 г. 77.00 KB
Приложение 11 Отчет за м. август 2021 г. относно разходи Ковид-19 на ОДЗ-Шумен 83.50 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане