26.02.2024


Декларация чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед физически лица 16.62 KB
Декларация чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед юридически лица 16.92 KB
Свободни имоти ДПФ за търг-създаване трайни насаждения 2022-2023 г. 11.61 KB
Свободни имоти ДПФ за търг-едногодишни полски култури 2022-2023 г. 221.03 KB
Свободни имоти ДПФ за търг-съществуващи трайни насаждения 2022-2023 г. 17.69 KB
Свободни имоти ДПФ за търг-едногодишни полски култури, срок на предоставяне-една стопанска година 13.88 KB
Предприемане необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопански инвентар - заповед № РД-12-01-216-1/ 09.06.2022 г. 64.25 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки РД-12-03-5-1/ 30.05.2022 58.53 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец май 2022г., по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – публикувано на 25.05.2022 г. 69.00 KB
Обяснителна записка Ковид-19 към 30 април 2022 г. 76.50 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане