23.04.2024


Заявление юридически лица 2022-2023 28.02 KB
Декларация 47з, 1, т. 6, 9 ППЗСПЗЗ и оглед физ. лица 2022-2023 18.81 KB
Декларация 47з, 1, т. 6, 9 ППЗСПЗЗ и оглед юрид. лица 2022-2023 19.26 KB
Свободни имоти ДПФ ПМЛ – втора тръжна сесия 49.37 KB
Свободни площи §12-допълнителен списък ПМЛ 11.95 KB
Заповед ПМЛ РД-12-01-99-21/ 21.12.2022 961.66 KB
Протокол №1 от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-12-01-99-9/ 17.11.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” Шумен. Протоколът е публикуван на 25.11.2022 г.-срок на обжалване 14 дни от публикуването 417.66 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец НОЕМВРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 22.11.2022 г. 69.00 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки ПО-02-38-3/ 31.10.2022 58.88 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки ПО-02-41-3/ 28.10.2022 58.88 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане