25.09.2023

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Началник" в Общинска служба по земеделие – Приморско-Царево, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 114.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Старши експерт"- в Общинска служба по земеделие- Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 101.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Главен експерт"- в Общинска служба по земеделие- Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Началник"- в Общинска служба по земеделие- Приморско-Царево, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 101.50 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Показатели по бюджета за 2023г. /Приложение №202/ 1.38 MB
ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед за класиране на кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 за ПИ 81582.200.1 с. Чубра, общ. Сунгурларе - публикувано на 23.08.2023г. 505.17 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от Областна дирекция „Земеделие” Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за периода януари - юни 2023г. 126.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Документи за публ. покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 1.53 MB
Публична покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 274.24 KB
Публична покана за експерт оценител 131.20 KB
Публична покана за доставка на автомобил 300.13 KB
Публична покана - тонери 313.44 KB
Публична покана - тонер касети 327.47 KB
Публична покана - канцеларски материали 300.26 KB
Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9012802 от Портала за обществени поръчки: Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Областна дирекция „Земеделие” Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на областна дирекция „Земеделие” Бургас, публикувана на 05.03.2013г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9012802 е оттеглена 24.50 KB
Публична покана - канцеларски материали 309.99 KB
Приложение 1 и Приложение 2 - канцеларски материали 163.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации