25.02.2024

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Началник" в Общинска служба по земеделие – Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 114.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Началник"- в Общинска служба по земеделие- Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Старши експерт"- в Общинска служба по земеделие- Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.00 KB
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие- Сунгурларе, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 98.00 KB
Протокол №1/16.02.2024 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатори ПИ с идентификатор 66408.127.6 с площ 15,736 дка по КККР на с. Сигмен, общ. Карнобат и ПИ с идентификатор 80755.63.1 с площ 3.390 дка по КККР на с. Черково, общ. Карнобат, обл. Бургас, открит със Заповед № РД-04-140/10.01.2024 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас. 126.50 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ. 74.32 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилaгане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 4.17 MB
85.21 KB
О Б Я В Л Е Н И Е за КОНКУРС за длъжността „Главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Приморско, Областна дирекция “Земеделие“ Бургас. 141.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Документи за публ. покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 1.53 MB
Публична покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 274.24 KB
Публична покана за експерт оценител 131.20 KB
Публична покана за доставка на автомобил 300.13 KB
Публична покана - тонери 313.44 KB
Публична покана - тонер касети 327.47 KB
Публична покана - канцеларски материали 300.26 KB
Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9012802 от Портала за обществени поръчки: Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Областна дирекция „Земеделие” Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на областна дирекция „Земеделие” Бургас, публикувана на 05.03.2013г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9012802 е оттеглена 24.50 KB
Публична покана - канцеларски материали 309.99 KB
Приложение 1 и Приложение 2 - канцеларски материали 163.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации