13.04.2024

Заповед № РД-04-199/04.04.2024 год. на директора на ОД ” Земеделие ” - Бургас за класирани участници в търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 80755.63.1 с площ 3 390 кв.м. по КККР на с. Черково, общ. Карнобат, обл. Бургас. 807.16 KB
ОБЯВЛЕНИЕ изх. № ПО-02-24-6/04.04.2024 год. за изготвена Заповед № 56/10.08.2006 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие и гори” за одобряване на Планове на новообразувани имоти в стопански дворове на: гр. Камено, с. Русокастро, общ. Камено; с. Хаджиите, с. Сърнево, с. Житосвят, с. Смолник, общ. Карнобат и гр. Черноморец, общ. Созопол . 433.77 KB
Заповед №РД-04-197/02.04.2024 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Бургас за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 изречение второ от ЗСПЗЗ на ПИ с идентиф.73287.175.44 по КККР на с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас. Публикувана на 04.04.2024 г. Краен срок за прием на документи 07.05.2024 г. / включително/ 3.38 MB
ПРОТОКОЛ от 02.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 –169/28.02.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища“ и „ливади“. 159.18 KB
Заповед № РД 04-196/01.04.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 36227.72.11 по КККР на с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас. 4.16 MB
З А П О В Е Д № РД-04-195/28.03.2024г., поради възникнала необходимост от актуализиране на правни основания по Заповед № РД-04-173/02.10.2023 г. и Заповед № РД-04-177/02.10.2023 г., издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 77.38 KB
Решение №2-2 от 25.01.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 138.00 KB
Решение №2-1 от 14.03.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 113.00 KB
Решение №1-2 от 25.01.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 128.50 KB
Решение №1-1 от 25.01.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 135.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
9079098- Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“ 3.84 MB
9071591- Съобщение за удължен срок до 18.12.2017г. 17:30ч. за поддаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” – гр.Бургас" 236.13 KB
Импортен номер - 9071272- Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Бургас. 492.56 KB
9067763-СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"; 1.45 MB
Договор РД 02-20/22.07.2016 г. за възлагане на обществена поръчка за "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас". 1.76 MB
Протокол за работата на комисията, назначена със заповед № РД 11 – 111/30.06.2016 г. на директора на ОД "З" - Бургас, със задача да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с покана № 1/21.06.2016 г., с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 68.00 KB
Протокол № 1/29.06.2016 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 11 – 110/29.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас, за разглеждане и оценка на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с покана № 1/21.06.2016 г., с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 62.00 KB
Обява № 1/21.06.2016 г. и документация за обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” - дата на публикуване - 21.06.2016 г. 82.64 KB
ПРОВЕЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл. 14, ал. 4, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС” 274.31 KB
Публична покана - избор на изпълнител за изработка на рекламни материали за функциониране на СЗСИ 161.54 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации