26.09.2023

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Началник" в Общинска служба по земеделие – Приморско-Царево, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 114.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Старши експерт"- в Общинска служба по земеделие- Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 101.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Главен експерт"- в Общинска служба по земеделие- Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Началник"- в Общинска служба по земеделие- Приморско-Царево, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 101.50 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Показатели по бюджета за 2023г. /Приложение №202/ 1.38 MB
ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед за класиране на кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 за ПИ 81582.200.1 с. Чубра, общ. Сунгурларе - публикувано на 23.08.2023г. 505.17 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от Областна дирекция „Земеделие” Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за периода януари - юни 2023г. 126.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
9079098- Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“ 3.84 MB
9071591- Съобщение за удължен срок до 18.12.2017г. 17:30ч. за поддаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” – гр.Бургас" 236.13 KB
Импортен номер - 9071272- Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Бургас. 492.56 KB
9067763-СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"; 1.45 MB
Договор РД 02-20/22.07.2016 г. за възлагане на обществена поръчка за "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас". 1.76 MB
Протокол за работата на комисията, назначена със заповед № РД 11 – 111/30.06.2016 г. на директора на ОД "З" - Бургас, със задача да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с покана № 1/21.06.2016 г., с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 68.00 KB
Протокол № 1/29.06.2016 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 11 – 110/29.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас, за разглеждане и оценка на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с покана № 1/21.06.2016 г., с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” 62.00 KB
Обява № 1/21.06.2016 г. и документация за обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас” - дата на публикуване - 21.06.2016 г. 82.64 KB
ПРОВЕЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл. 14, ал. 4, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС” 274.31 KB
Публична покана - избор на изпълнител за изработка на рекламни материали за функциониране на СЗСИ 161.54 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации