29.02.2024

Показатели по бюджета за 2024г. /Приложение №202/ 1.51 MB
Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността “Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Приморско, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” - Бургас 64.45 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Главен експерт"- в Общинска служба по земеделие- Приморско, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 106.50 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Началник" в Общинска служба по земеделие – Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 114.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Началник"- в Общинска служба по земеделие- Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Старши експерт"- в Общинска служба по земеделие- Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.00 KB
Протокол №1/16.02.2024 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатори ПИ с идентификатор 66408.127.6 с площ 15,736 дка по КККР на с. Сигмен, общ. Карнобат и ПИ с идентификатор 80755.63.1 с площ 3.390 дка по КККР на с. Черково, общ. Карнобат, обл. Бургас, открит със Заповед № РД-04-140/10.01.2024 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас. 126.50 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ. 74.32 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилaгане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 4.17 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Договор РД-02-16/01.08.2017г. за извършване периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства и приложения към договор 6.82 MB
Удължен срок на обществена поръчка " Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства за нуждите на ОД "Земеделие"-гр. Бургас" 1001.06 KB
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни абонати от лицензиран оператор за нуждите на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - БУРГАС, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 105.51 KB
П Р О Т О К О Л От дейността на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с № 2608/07.12.2017г. на Лидия Станкова- Директор на ОД „Земеделие”, с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” – гр.Бургас" - публикуван на 19.12.2017г. 281.64 KB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил - Лада "Нива" ВАЗ 21214i - 3 врати, за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 32.50 KB
Договор и приложения за обществена поръчка с предмет „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна Дирекция „Земеделие” – гр.Бургас- публикуван на 02.01.2018г. 6.49 MB
Разяснение № 1680/22.08.2017г., относно възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас; Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки" - публикувано на 22.08.2017г. 337.75 KB
Документи за подаване на оферта за доставка на високо проходим автомобил за нуждите на ОД "Земеделие" Бургас 8.29 MB
Протокол от дейността на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява РД -245/ 31.07.2018г. на Лидия Милева Станкова- Директор на ОД „Земеделие”, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“ 2.10 MB
Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“ 12.18 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации