новини
Всички новини

11.04.2018 г.

Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете в Република България

Областна дирекция "Земеделие" е определена за носител на Отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете в Република България, в категория "Държавни институции (централна и местна власт)".

Текста и цялото писмо можете да видите от тук

 
 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол №1/04.11.2020 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за продажба на земи – частна държавна собственост, свободни годни за земеделско ползване отговарящи на условията на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на с. Сигмен, общ. Карнобат и с. Люляково, общ. Руен - 1. В 7-дневен срок участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 2.Класираните кандидати ще бъдат уведомени за сроковете и сумите за заплащане след съгласуване на протокола от министъра на земеделието, храните и горите - публикуван на 04.11.2020г. 1.22 MB
Протоколи с №№ 1 и 2 от 19.10.2020 г. с резултатите от проведената първа тръжна сесия на 19.10.2020 г. за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2020/2021 г. 131.26 KB
Протокол от търг, обявен със Заповед №РД-04-167/02.09.2020 г. за имоти в стопански двор на с. Съединение, общ. Сунгурларе, с. Братово, общ. Бургас и с. Деветинци, общ. Карнобат. 123.50 KB
Констативен протокол /от 13.10.2020г./ за извършена проверка във входящия дневник и деловодната система за входирани жалби и възражения срещу протоколи с № 1 и 2 на комисията, провела тръжни процедури на 17.09.2020 г. 83.50 KB
Заповед № РД-04-197/30.09.2020 г. на директора на ОД „З” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански двор на с.Сигмен, общ.Карнобат и с.Люляково, общ.Руен, публикувана във вестник „Труд“ от 02.10.2020 год.-публикувана на 02.10.2020г. 137.68 KB
Заповед РД-04-199/30.09.2020 г. за изменение на Заповед№РД-04-167/02.09.2020 г. на Директора на ОД“З“ Бургас относно общ търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в стопански двор в землището на с. Съединение, общ. Сунгурларе. 89.91 KB
Протоколи с № 1/17.09.2020 г., № 2/17.09.2020 г., с резултатите от проведената на 17.09.2020 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 121.19 KB
Заповед № РД-04-182/24.09.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за класирани кандидати от търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за ПИ с идентификатор 44690.285.46 /стар №285046/ по КККР на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас. 606.42 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 102 и 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. 562.58 KB
Необходими документи за участие в търг 67.87 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации