14.07.2024


ПРАВИЛНИЦИ

05.02.2021г. Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ 233.83 KB
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ". 333.30 KB
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 декември 2019г. 848.42 KB
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019г. 471.21 KB
Правилник за прилагане на закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд. 358.78 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 853.71 KB
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 12.66 MB
Правилник за прилагане на закона за горите 9.46 MB
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" 103.50 KB
Правилник за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 2.74 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация