16.06.2024


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ” 

Стая

Име, и фамилия

Длъжност

Служебен телефон

 

708

 

Надежда Василева

Главен директор

ГД „Аграрно развитие”

068 603 964

707

Габриела Борисова

Главен експерт                          Държавен поземлен фонд

068 600 386

 

707

Галина Павлинова

Вълова

Главен експерт                     Промяна предназначението на зем. земи, Стопански дворове

068 600 386

710

Калинка Пайкова-Лазарова

Главен експерт

Агростатистика

068 603 966

710

Кристина  Христова

Главен експерт

Агростатистика

068 603 966

805

Васил Димитров

Старши експерт                 Регистрация на ЗС; контрол на обекти за съхранение на зърно.

068 600 058

808

Калина Кандева

Старши експерт

Хидромелиорации

087 988 1176

808

Ралица Василева

Старши специалист

Регистрация на ЗС;

087 988 1196

806

Димитър Димитров

Главен инспектор

Контрол и регистрация на земеделската и горска техника

068 600 305

806

Борислав Борисов

Главен инспектор

Контрол и регистрация на земеделската и горска техника

068 600 305

Функции

1. подпомага директора при осъществяване на правомощията му по чл. 3, т. 2;

2. създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството; 

3. организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място; 

4. извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието и храните за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;  

5. оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;

6. подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане; 

7. изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба; 

8. контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.); 

9. предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

10. събира данни за наблюдение и оценка за прилагане на мерките по ос 2 от ПРСР 2007 - 2013 г.;

11. подпомага земеделските производители, кандидатстващи по мерки от ос 1 на ПРСР, при изчисляване на икономическия размер на техните стопанства; 

12. информира земеделските производители за предстоящи курсове за обучение и информационни дейности по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР и организира технически провеждането им;

13. осъществява контрол за съответствие на обявеното качество на пресни плодове и зеленчуци съобразно изискванията на Наредба № 108 от 2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (ДВ, бр. 84 от 2006 г.) и ежемесечно представя в МЗХ информация за извършената контролна дейност;

14. участва в комисии за извършване на проверки по реда на Наредба № 11 от 2007 г. за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.);

15. контролира дейностите, свързани с окачествяването на яйца за консумация и птиче месо;

16. извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 6 от Наредба № 15 от 2009 г.; 

17. участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;

18. извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;

19. извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;

20. съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;

21. съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;

22. води регистър на земеделските производители на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

23. извършва проверки на място на регистрирани земеделски производители за удостоверяване верността на данните;

24. събира, обработва и изпраща в МЗХ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ);

25. събира, обработва и изпраща в МЗХ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХ;

26. провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;

27. извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;

28. събира, обработва и представя в МЗХ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;

29. участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи;

30. предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии; 

31. участва в комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи, рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;

32. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) контролира качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ, включително на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;

33. провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в "Държавен вестник";

34. предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);

35. участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 94, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

36. поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;

37. поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;

38. поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.);

39. поддържа регистър на имотите с променено предназначение;

40. извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;

41. провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47е ЗСПЗЗ;

42. подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ;

43. организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2003 г.), като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 24, ал. 5 от наредбата;

44. извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ;

45. подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ;

46. организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ;

47. извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

48. изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

49. бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;

50. оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ;

51. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) подпомага дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ при осъществяване на функциите й на територията на областта под методическото ръководство на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ;

52. (предишна т. 51 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХ и за осъществяваните от него програми и дейности;

53. (предишна т. 52 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях;

54. (предишна т. 53 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХ;

55. (предишна т. 54 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;

56. (предишна т. 55 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли.


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация