13.06.2024


16.02.2021г. Изменения в нормативната уредба, обнародвани в ДВ бр.13 от 16.02.2021г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО 201.09 KB
03.02.2021г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /изм. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г./ 628.76 KB
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ.бр.61 от 2 август 2019г. /ЗСПЗЗ/ 621.90 KB
Закон за устройство на територията изм. и доп. ДВ.бр.101 от 27 декември 2019г. 1.10 MB
Закон за сдружения за напояване изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г. 356.99 KB
Закон за регистрация на земеделска и горска техника изм. и доп. ДВ.бр.17 от 26 февруари 2019г. 407.72 KB
Закон за пчеларството изм. и доп. ДВ.бр. 42 от 22 май 2018г. 321.84 KB
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на Европейския съюз изм. и доп. ДВ.бр.13 от 14 февруари 2020г. 525.43 KB
Закон за подпомагане на земеделските производители изм. и доп. ДВ.бр.98 от 13 декември 2019г. 464.91 KB
Закон за опазване на земеделските земи изм. и доп. ДВ.бр.83 от 9 октомври 2018г. 382.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация