02.03.2024


16.02.2021г. Изменения в нормативната уредба, обнародвани в ДВ бр.13 от 16.02.2021г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО 201.09 KB
03.02.2021г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /изм. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г./ 628.76 KB
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи изм. и доп. ДВ.бр.61 от 2 август 2019г. /ЗСПЗЗ/ 621.90 KB
Закон за устройство на територията изм. и доп. ДВ.бр.101 от 27 декември 2019г. 1.10 MB
Закон за сдружения за напояване изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г. 356.99 KB
Закон за регистрация на земеделска и горска техника изм. и доп. ДВ.бр.17 от 26 февруари 2019г. 407.72 KB
Закон за пчеларството изм. и доп. ДВ.бр. 42 от 22 май 2018г. 321.84 KB
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на Европейския съюз изм. и доп. ДВ.бр.13 от 14 февруари 2020г. 525.43 KB
Закон за подпомагане на земеделските производители изм. и доп. ДВ.бр.98 от 13 декември 2019г. 464.91 KB
Закон за опазване на земеделските земи изм. и доп. ДВ.бр.83 от 9 октомври 2018г. 382.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

КТИ тел. 0889009058

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация